Договір публічної оферти

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУЛЬТИВАРІЙ", в особі директора Пароконної Аліни Володимирівни, що діє на підставі Статуту, далі за текстом - «ВИКОНАВЕЦЬ», пропонує будь-якій дієздатній особі укласти цей договір на визначених у ньому умовах. У відповідності до статті 633 Цивільного кодексу України цей договір є публічною офертою (публічним договором), і у випадку прийняття його умов (акцепту) Користувач зобов`язується добросовісно їх виконувати.

 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1 На умовах цього Договору Виконавець надає Користувачу послуги постійного доступу до освітніх послуг на Інтернет-ресурсі Виконавця kultivariy.com, надалі – «Послуги», а Користувач зобов'язується оплатити надані Виконавцем Послуги в порядку та на умовах, визначених у цьому Договорі.

 

2. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

2.1 Цей Договір укладається на умовах договору приєднання (ст. 634 Цивільного кодексу України) та вважається укладеним з моменту прийняття публічної оферти. 2.2 Приймаючи публічну оферту на укладення такого Договору, Користувач підтверджує, що він повністю приймає його умови. 2.3 Приєднанням до цього Договору вважатимуться конклюдентні дії: проставлення галочки навпроти поля «Ознайомлений із публічною офертою» та/або оплата рахунку чи використання онлайн платіжного засобу для оплати за онлайн курси та/або отримання доступу до онлайн навчальних курсів. У разі незгоди з умовами цього Договору укладення договору приєднання не є можливим.

 

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

3.1 Вартість послуг за цим Договором визначається та застосовується відповідно до обраного Користувачем Курсу, яка вказується на відповідній вебсторінці Курсу. 3.2 Розрахунки за послуги здійснюються шляхом перерахування грошей на рахунок Виконавця або за допомогою онлайн платіжних систем, що використовуються Виконавцем. 3.3 Після повної або часткової оплати кошти не повертаються. У випадку, якщо Користувач сплатив бронь курсу (якщо це передбачалося умовами оплати), що є частиною оплати за курс і не здійснив решти оплати, сума такого забезпечувального платежу не повертається Користувачеві. 3.4 Користувач не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами. Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до кабінету Користувача. 3.5 Розмір оплати встановлюється за весь термін проходження Курсу і не може змінюватися.

 

4. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

4.1 Обов'язки ВИКОНАВЦЯ: 4.1.1 Надати Користувачеві послуги відповідно до умов цієї оферти. 4.1.2 Передати Користувачеві доступ до Особистого кабінету не пізніше дати початку Курсу, яка буде оголошена в рекламних матеріалах. 4.1.3 Надавати Користувачеві онлайн підтримку у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, та щодо онлайн вебінарів, які надаються у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Користувача впродовж дії Договору. 4.2 Обов'язки КОРИСТУВАЧА: 4.2.1 Прийняти та оплатити послуги відповідно до умов цієї оферти. 4.2.2 Споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу та навчальних матеріалів третім особам, не копіювати та іншим чином не відтворювати навчальні матеріали. У разі порушення цієї умови Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку, а Користувач зобов'язується сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу.

 

5. ПОРЯДОК ТА ТЕРМІНИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1 Послуги надаються в мережі Інтернет шляхом надання Користувачеві доступу до вибраного ним Курсу (навчальних матеріалів) через Особистий кабінет. 5.2 Дата початку Курсу зазначаються на вебсайті Платформи чи рекламних матеріалах. 5.3 Виконавець не несе відповідальність, якщо Користувач пропустив семінар, вебінар, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Користувачем шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми курсу. 5.4 Моментом виконання надання послуг вважається передача доступу до Особистого кабінету Користувача. Користувач споживає послуги шляхом перегляду Навчальних матеріалів розміщених на Платформі. Усі Навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями викладеними у цих матеріалах.

 

6. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

6.1 Усі права на веб-сайт належать Виконавцеві. 6.2 Права інтелектуальної власності на Навчальні матеріали, використані в Платформі, зокрема, але не виключно, зображення, відео, логотипи, графіка, звуки, належать Виконавцю. 6.3 Надаючи право на використання Користувачем об'єктів права використовувати для цілей виконання цього Договору, Виконавець не передає будь-яких прав інтелектуальної власності на такі об'єкти та не надає дозволу на їх використання в цілях інших, ніж визначені Договором.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1 У випадку порушення умов оплати послуг Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку та обмежити доступ до Платформи та навчальних матеріалів. 7.2 Виконавець може односторонньо розірвати цей Договір та заблокувати доступ до навчальних матеріалів та Платформи у випадку виявлення поширення (чи будь-якого відтворення) навчальних матеріалів публічно та (або) передання доступу до Платформи третім особам, які не є Стороною Договору. 7.3 У випадку припинення дії Договору за наведеними вище обставинами, сплачені Користувачем платежі за цим Договором не повертаються. 7.4 У випадку виникнення спорів у зв'язку з цим Договором, Сторони повинні здійснити усі заходи для їх вирішення шляхом переговорів. Якщо Сторони не досягнуть згоди відносно вирішення суперечки спору шляхом переговорів, такий спір вирішується у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. Досудовий порядок врегулювання спорів не обов'язковий.

 

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

8.1 Договір набуває чинності з моменту оплати Користувачем конкретного курсу та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

 

9. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1 Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов'язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки. 9.2 Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов'язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десяти) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки. 9.3 Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України. 9.4. Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови Користувача від плати за навчальні послуги, надані до їх виникнення та відмови Виконавця від надання навчальних послуг відповідно до проведеної Користувачем оплати.

 

10. ІНШІ УМОВИ

10.1 Приєднуючись до цього Договору Користувач надає Виконавцеві право на збирання, обробку та зберігання своїх персональних даних відповідно до Політики конфіденційності. 10.2 Виконавець може змінити умови цього Договору в односторонньому порядку з попереднім повідомленням про це Користувача. У випадку незгоди зі зміненими умовами Користувач має право розірвати Договір в односторонньому порядку. 10.3 У випадках, не врегульованих цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.

 

11. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ТОВ «КУЛЬТИВАРІЙ»

Юридична та фактична адреса:

Україна, 36022, Полтавська обл., місто Полтава, вул.Небесної Сотні, Будинок 82, кабінет 14

Код ЄДРПОУ 44364011

Платник єдиного податку, Не платник ПДВ

IBAN UA073348510000000026006146393 в ПАТ «ПУМБ», МФО 334851

Директор Пароконна Аліна Володимирівна

Інвестиції в самоосвіту — це завжди прибутковий бізнес

pay.webp
facebooktelegram

ТЕЛЕФОН: +380 95 367 0034

Аграрна освітня онлайн-платформа №1 в Україні, відтепер усі знання та досвід кращих фахівців агробізнесу у вас в кишені!

AppStore.webp
GooglePay.webp